fred goes net, poradnia grudziądz,

FreD GOES NET

Program wczesnej interwencji skierowany do osób w wieku 13-19 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze) i doświadczają związanych z tym problemów.  Program nie jest przeznaczony dla osób używających heroiny lub  uzależnionych od narkotyków. Program ma formę krótkich warsztatów prowadzonych z wykorzystaniem podejścia dialogu motywującego. 

Cele programu FreD goes Net

 • Zachęcenie użytkownika narkotyków do zastanowienia nad kwestią używania substancji
 • Skonfrontowanie osoby używającej narkotyków z własnymi ograniczeniami i ich wpływem na zachowanie
 • Dostarczenie informacji na temat substancji, efektów działania  i ryzyka
 • Zmotywowanie do zmiany postaw i zachowania
 • Uniemożliwienie podejmowania decyzji w oparciu o samoocenę i ocenę ryzyka
 • Informowanie na  temat możliwych form pomocy

Regulacje prawne odnośnie problemu narkomanii


Ustawa  z  dnia  29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu  narkomanii:

 • Zaostrzenie  przepisów  karnych na  przestrzeni ostatnich 10 lat
 • Posiadanie  narkotyków  jest nielegalne i podlega  karze  – grzywna  ograniczenie  lub pozbawienie  wolności
 • Możliwość zawieszenia postępowania przez  prokuratora  w  przypadku udziału osoby używającej narkotyków lub uzależnionej w  programie leczniczym, rehabilitacyjnym lub profilaktycznym.

Ustawa z  dnia  26 października 1982 r o postępowaniu w  sprawach nieletnich:

Sąd  rodzinny po stwierdzeniu demoralizacji lub popełnienia  przez  małoletniego (13-18 lat ) czynu karalnego może :

 • zobowiązać nieletniego do udziału w odpowiednich zajęciach o charakterze  wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym,
 • do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
 • do zaniechania używania alkoholu lub innego środku w celu wprowadzenia się  w  stan odurzenia, 
 • rodziców do nawiązania i utrzymywania bliskiej współpracy ze szkołą poradnią psychologiczno – pedagogiczną lub inną  poradnią specjalistyczną , zakładem pracy , lekarzem lub zakładem leczniczym.

Regulacje prawne w szkołach

 • Używanie  przez  uczniów środków odurzających jest traktowane jako sygnał demoralizacji
 • Prawna  wykładnia do podjęcia przez  szkołę  interwencji – „Procedury postępowania nauczycieli i współpracy szkół z  policją w  sytuacji zagrożenia  dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością” ( opr. MSWiA)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu  z  31 stycznia 2003 r

Prawny obowiązek szkoły :

 • Poinformowanie rodziców o używaniu narkotyków  przez  ucznia 

 • Rekomendowane – ustalenie  kontaktu  między szkołą, uczniem i rodzicami dotyczącego rozwiązania problemu używania substancji oraz  jego monitorowania

 • Zawiadamianie sądu rodzinnego lub policji w przypadku:
         – utrzymania się niepożądanego zachowania,
         – trudności we współpracy z rodziną ucznia,
         – posiadania przez ucznia narkotyków (popełnienie czynu karanego)

Pasek narzędzi ułatwień dostępu