Profilaktyka

Profilaktyka uzależnień to świadome działanie, którego celem jest zapobieganie rozwojowi nałogów. Służy ona zarówno eliminowaniu czynników ryzyka, jak i wzmacnianiu okoliczności chroniących przed uzależnieniami.

Instytucjonalna profilaktyka nałogów skoncentrowana jest w praktyce na problemach związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Ma zapobiegać uzależnieniu od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, wyrobów tytoniowych, niektórych leków.

Czemu służy profilaktyka uzależnień?

Profilaktyka uzależnień od alkoholu czy narkotyków to szereg działań służących ograniczeniu niebezpieczeństw, jakie pociągają za sobą nałogi.

Zalicza się do nich:

  • szkody zdrowotne (w obszarze zdrowia fizycznego i psychicznego),
  • zaburzenia życia rodzinnego i społecznego,
  • ryzykowne zachowania,
  • niebezpieczne zarówno dla osoby będącej pod wpływem środków psychoaktywnych, jak i jej otoczenia,
  • osobiste problemy osób uzależnionych, np. konflikty z prawem,
  • trudność ze znalezieniem pracy.

Programy profilaktyki uzależnień nie obejmują działań naprawczych związanych z ewentualnymi konsekwencjami nałogów, a wyłącznie takie, które mają zapobiegać ich rozwojowi.

Pasek narzędzi ułatwień dostępu