Uzależnieniom - NIE!

Program “Uzależnieniom – Nie!” jest propozycją zajęć warsztatowych dla młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień.

Realizacja programu polega na przeprowadzeniu 9 godzin zajęć grupowych w ramach następujących zagadnień:

a.   Klasyfikacja środków psychoaktywnych według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),

b.   fazy i mechanizmy uzależnień,

c.   powody dla których młodzież sięga po narkotyki,

d.   stereotypowe i nieprawdziwe informacje na temat uzależnień i środków psychoaktywnych,

e.   formy i placówki pomocy osobom używającym środki psychoaktywne,

f.    aspekty prawne dotyczące posiadania, rozprowadzania, rozpowszechniania narkotyków.

Odbiorcy programu i jego założenia

Program przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 11-18 lat.

a.     eksperymentowanie ze środkami odurzającymi,

b.     używanie środków psychoaktywnych przez któregoś z członków rodziny,

c.     łatwa dostępność narkotyków,

d.     członkowie grup rówieśniczych używający narkotyków,

e.     normy środowiska sprzyjające zachowaniom dewiacyjnym.

Za główne założenia jakie przyjęte zostały podczas tworzenia programu oraz przy ustalania celów programowych przyjmujemy:

a/ młodzież nie posiada do końca sprawdzonych, prawdziwych, w pełni profesjonalnych informacji na temat środków psychoaktywnych lecz jedynie takie , które krążą w ich najbliższym środowisku lub zaczerpnięte z mediów,

b/ młodzież nie posiada dostatecznej wiedzy na temat placówek i form pomocy oferowanym osobom używającym środki psychoaktywne i za pośrednictwem których, mogłaby zdobywać wiedzę dotyczącą uzależnień i problemu narkotykowego,

c/ w wyniku braku dostatecznej ilości informacji na temat środków, młodzież także nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji zarówno społecznych, prawnych, osobistych jak i zdrowotnych , jakie powstają w wyniku ich używania,

d/ podejmowaniu decyzji dotyczącej używania środków psychoaktywnych sprzyja brak własnych, osobistych postaw wobec narkotyków.

Cele programu

Wychodząc z powyższych założeń, za główne cele programu, jakie stawiamy sobie zapraszając młodzież do uczestnictwa w jego realizacji przyjmujemy:

  • zmianę postaw młodzieży wobec używania środków psychoaktywnych z akceptujących na nieakceptujące,

  • odroczenie decyzji dotyczącej używania środków psychoaktywnych,

  • zapoznanie z formami pomocy i działalnością placówek, które jej udzielają na najbliższym terenie,

  • dostarczenie informacji na temat konsekwencji prawnych związanych z posiadaniem, udzielaniem, rozpowszechnianiem i rozprowadzaniem środków psychoaktywnych,

  • dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat procesu uzależnienia, jego faz i mechanizmów,

  • obalenie nieprawdziwych informacji i stereotypowych przekonań na temat uzależnień i środków psychoaktywnych.

Metody i formy pracy

W trakcie zajęć z młodzieżą proponujemy aktywne metody pracy, gdzie młodzież zdobywać będzie informacje i kształtować swoje postawy, przez osobiste doświadczenie, aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach grupowych, które prowadzone będą w formie: dyskusji, pracy własnej, odgrywania ról.

Pasek narzędzi ułatwień dostępu