Opis kwalifikacji specjalistów

Adrianna Duma - tel. 509 686 530

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Andrzej Burzyński - tel. 660 221 547 - aburzynski@poradnia-grudziadz.pl

Terapeuta rodzinny i małżeński, ukończył Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Studiów Nad Rodziną i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, mediatorem pojednawczym rodzinnym. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty rozwoju osobistego, kompetencji społecznych, autoprezentacji, programy profilaktyczne i szkolenia dla różnych grup zawodowych. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą szkolną, rodzicami, małżeństwami będącymi w kryzysie, ofiarami i sprawcami przemocy, osobami osadzonymi, bezdomnymi, uzależnionymi, niepełnosprawnymi, osobami przeżywającym trudności życiowe, podopiecznymi ośrodków pomocy społecznej, rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi.

Realizuje rekomendowane programy profilaktyki: Szkolna Interwencja Profilaktyczna, Fred Goes Net i Program Wzmacniania Rodziny. Jest realizatorem programu „Candis” – terapii osób uzależnionych i używających szkodliwie marihuany. Prowadzi terapie osób uzależnionych i nadużywających alkoholu w zakresie Programu Ograniczenia Picia. Członek zespołu interdyscyplinarnego Gminy Chełmno. Na zlecanie sądów i prokuratur ocenia sytuację osób przyłapanych na posiadaniu narkotyków lub kierowaniem pojazdami pod wpływem środków odurzających. Posiada uprawnienia PARPA do szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych pt. „Masz wpływ”. Realizuje program korekcyjno – edukacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla sprawców przemocy domowej pn. „Bez przemocy”.

Doskonali się w pracy w zakresie Dialogu Motywującego. Pracował w Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie.

Maria Burzyńska - tel. 888 726 785 - mburzynska@poradnia-grudziadz.pl

Specjalista pracy z rodziną, ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Studiów Nad Rodzina, oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Jest terapeutą  TSR, edukatorem rodziny, dyplomowanym coachem rozwoju osobistego, oraz mediatorem pojednawczym rodzinnym.
Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty dla par “Ona & On”, prowadzi spotkania przedmałżeńskie, warsztaty kompetencji społecznych, autoprezentacji, programy profilaktyczne, programy inspirowane metodą Porozumienia Bez Przemocy i szkolenia dla różnych grup zawodowych.  Posiada  doświadczenie w pracy z młodzieżą szkolną, rodzicami, małżeństwami będącymi w kryzysie, osobami osadzonymi, bezdomnymi, uzależnionymi, chorymi psychicznie, niepełnosprawnymi, osobami przeżywającym trudności życiowe, podopiecznymi  ośrodków pomocy społecznej, rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi.                          

Realizuje rekomendowany program profilaktyki: „Program Wzmacniania Rodziny”.
Pracuje w Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu.

Magdalena Frost - tel. 692 182 510

Psycholog, ukończyła Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, specjalność psychologia wychowawcza; kurs kwalifikacyjny: przygotowanie pedagogiczne; studia podyplomowe: doradztwo zawodowe, nauczyciel dyplomowany, kursy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej. Zajęcia i zainteresowania zawodowe: diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny; terapia psychologiczna zaburzeń emocji i zachowania u dzieci i młodzieży; terapia dzieci z nadpobudliwością psychoruchową; poradnictwo i wsparcie dla dzieci i rodziców z rodzin dotkniętych przemocą oraz uzależnieniami; poradnictwo i diagnoza z zakresu orientacji zawodowej, wspomaganie umiejętności wychowawczych o charakterze profilaktycznym i interwencyjnym, profilaktyka uzależnień i promocja zdrowego stylu życia; prowadzenie zajęć grupowych o charakterze terapeutycznym dla uczniów szkół podstawowych z trudnościami w sferze emocjonalno-społecznej. Pracuje jako psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie.

Maciej Winiarski - tel. 697 717 187

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas studiów zdobywał doświadczenie pracując w kancelariach adwokackich. Współpracuje z kancelarią prawną, która zajmuje się małżeńskimi sprawami o stwierdzenie nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym. Jego zainteresowania mieszczą się w obrębie takich dziedzin jak prawo cywilne oraz rodzinne.

Łukasz Jakubowski - tel. 607-475-484

Absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi o kierunku Informatyka, specjalizacja bazy danych. W sprawach zawodowych na co dzień interesuje się innowacjami technologicznymi, elektroniką, tematyką Internet of Things oraz WebDesign.

Wybierz specjalistę i zadzwoń.

Pełnimy dyżury przy telefonach oraz po wcześniejszym zgłoszeniu się za pomocą komunikatorów Google Meet i Skypa.

Pasek narzędzi ułatwień dostępu